సమాచార హక్కు చట్టం :

 

పబ్లిక్ రిలేషన్ అధికారి :                 శ్రీ  కె. జోసఫ్, కమ్యూనిటీ మొబలైజింగ్ అధికారి                      9000104827
అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ రిలేషన్ అధికారి:
                                       , ప్రత్యామ్నాయ పాఠశాలల అధికారి.   9000201527
అప్పిలేట్ అధికారి : 
                       శ్రీ కె.విజయ మోహన్ కుమార్, ప్రాజెక్టు అధికారి                     9849909127