సమాచార హక్కు చట్టం :

 

పబ్లిక్ రిలేషన్ అధికారి :                 శ్రీ  ఇంటి వెంకట్రావు, కమ్యూనిటీ మొబలైజింగ్ అధికారి                      9000104827
అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ రిలేషన్ అధికారి:
        శ్రీ ఎం.వి.వి.సత్యన్నారాయణ రెడ్డి, సూపరింటెండెంట్                        7337394984
అప్పిలేట్ అధికారి : 
                       శ్రీ బి.విజయ భాస్కర్, ప్రాజెక్టు అధికారి                                         9849909127