జిల్లా సమగ్ర సమాచారము

 జిల్లా లోని  జనాభా (2011 census)  పురుషులు: 25,69,419 స్త్రీలు: 25,82,130
 మండలాల సంఖ్య            60  అటవీ ప్రాంత: 07
 గ్రామాలసంఖ్య      1012  అటవీ ప్రాంత:
 ఆవాస  ప్రాంతాల సంఖ్య  3850  అటవీ ప్రాంత:
 అక్షరాస్యతా శాతం పురుష: 67.66%  స్త్రీ: 67.82  మొత్తం: 71.35 
 పాఠశాలల సంఖ్య    (DISE 2011)                                     ప్రాథమిక   (ప్రభుత్వ- రికగ్నైజ్డ్)    
   ప్రాథమికోన్నత (ప్రభుత్వ- రికగ్నైజ్డ్)          
   ఉన్నత       (ప్రభుత్వ- రికగ్నైజ్డ్)    
 విద్యార్థుల సంఖ్య (DISE 2009)  1 to 5  బాలురు:1,88,769
బాలికలు:1,87,176
   6 to 8    బాలురు:1,02,293
బాలికలు:1,05,355
  9 & 10  బాలురు:59,369
బాలికలు: 63,292
స్కూలు కాంప్లెక్సులు      300  
 డైట్      01  బొమ్మూరు
 IASE COLLEGE  01  రాజమండ్రి
 ఉపాధ్యాయ విద్యార్థి నిష్పత్తి    (DISE2009)  ప్రాథమిక  
   ప్రాథమికోన్నత      
 ఉపాధ్యాయుల సంఖ్య    (DISE2009  ప్రాథమిక  12261
   ప్రాథమికోన్నత  6609
  ఉన్నత  10752
 విద్యావాలంటీర్లు  ప్రాథమిక      
   ప్రాథమికోన్నత  
   ఉన్నత  
 ప్రత్యేక అవసారాలు గల బాలబాలికలు  10859  
 ఏర్పాటు చేయబడిన ప్రత్యేక NRBC    
 గృహాధారిత విద్యా కేంద్రాలు    
 గృహాధారిత విద్యాకేంద్ర శిక్షకులు    

 NPEGEL కార్యక్రమం కల   మండలాలు : విద్యార్థినులు: 
 కంప్యూటరు విద్య కల పాఠశాలలు  ప్రాథమిక      ప్రాథమికోన్నత:
 CAL ప్రోర్రామ్ కల పాఠశాలలు      ప్రాథమిక      ప్రాథమికోన్నత:    
 ప్రాధమిక పాఠశాలలు ఒక కి.మీ దూరంలో గల ఆవాస ప్రాంతాలు  3579  
 ప్రాధమికోన్నత పాశాల (ఏడవ తరగతి గల) 3 km దూరంలో గల ఆవాస ప్రాంతాలు  3233  
ఉన్నత పాఠశాల (ఎనిమిదవ తరగతి గల) 3 km దూరంలో గల ఆవాస ప్రాంతాలు  2893              

పాఠశాలల్లో గల  వివిధ సౌకర్యాలు

వ సంఖ్య

అంశం

ప్రాధమిక

ప్రాధమికోన్నత

ఉన్నత

1

తరగతి గదుల లభ్యత

7568

1862

3460

2

ఇంకనూ కావలసిన తరగతి గదులు

1164

144

110

3

త్రాగునీరు  లభ్యత గల పాఠశాలలు

3079

349

541

4

త్రాగునీరు అందించవలసిన పాఠశాలలు

72

5

7

5

టాయిలెట్లు కల పాఠశాలలు

2165

273

457

6

టాయిలెట్లు లేని పాఠశాలలు

1087

116

173

7

బాలికలకు టాయిలెట్లు లేని పాఠశాలలు

1027

80

72

8

ప్రహరీ గోడ కల పాఠశాలలు

1151

173

380

9

ప్రహరీ గోడలేని పాఠశాలలు

2091

214

247

10

ఆటస్థలంలేని పాఠశాలలు

2802

298

196

11

విద్యుత్ సౌకర్యము ఉన్న పాఠశాలలు

1303

303

577

12

విద్యుత్ సౌకర్యము లేని పాఠశాలలు

1896

78

49

13

రాంప్ లు ఉన్న పాఠశాలలు

917

179

242

14

రాంప్ లు లేని పాఠశాలలు

2325

210

385

15

కంప్యూటరులు కల పాఠశాలలు

44

162

491

16

కంప్యూటర్ విద్యనందించుటకు శిక్షణ పొందిన ఉపాధ్యాయులు

21

208

19