జిల్లాలోని పాఠశాలలు - సమాచారము

Schools in East Godavari ఆధారం  డైస్ 2011

Mgmt code

Management

PRI

UP

HSS

HS

Total

10

State Govt.

1

0

0

23

24

11

State Govt.(DNT)

2

0

0

0

2

12

APREI Society Schools

0

0

4

0

4

14

KGBVs(SSA)

0

0

0

8

8

17

Govt.Schools(Deaf and Dumb)

1

0

0

1

2

20

Boarstal or Juvenille Schools

0

1

0

0

1

24

APSWREI Society Schools

0

0

15

0

15

27

APTWREI Society Schools

0

0

6

0

6

29

TW DEPT. ASHRAM SCHOOLS

0

32

11

16

59

31

GOVT TW DEPT.PRIMARY SCHOOLS

253

0

0

0

253

33

MPP_ZPP SCHOOLS

2681

302

0

450

3433

34

MUNCIPAL

225

11

0

47

283

57

Kendriya Vidyalaya

0

0

1

0

1

58

Navodaya Vidyalaya

0

0

1

0

1

60

Railway Schools

1

0

0

1

2

35

Pvt.Aided

76

32

0

45

153

36

Pvt.Aided Sanskrit patashalas

1

0

0

1

2

37

Pvt.Aided Oriental Schools

2

0

0

2

4

 

Total

3243

378

38

594

4253


schools in the District Abstract 2010

Schools in the District Abstract 2011
 
Statistics as per DISE 2011
 

Rural/ Urban

Community

Total

Total

(I-V)

(VI-VIII)

B

G

B

G

RURAL

ALL

157721

152466

77435

79850

SC

36181

34634

17386

16750

ST

11051

10738

4449

5080

Min

1066

952

476

471

URBAN

ALL

58179

52792

34568

32911

SC

8383

8200

5236

5738

ST

1182

955

846

480

Min

1839

1609

824

827

TOTAL

ALL

215900

205258

112003

112761

SC

44564

42834

22622

22488

ST

12233

11693

5295

5560

Min

2905

2561

1300

1298